juni 13, 2024

Duiding

Omschrijving van het project

De ‘Digisprong’ is een relance-plan, waar 375 000 000 € in geïnvesteerd wordt ten voordele van ICT in het onderwijs.
Uit onderzoeken zoals ‘IDEA (2019)’, ‘TALIS (2018)’, ‘MICTOVO (2018)’, ‘PISA (2018)’ blijkt dat Vlaanderen hiervoor achteraan de staart bengelt van de geïndustrialiseerde OESO-landen.

Uit de onderzoeken zijn een aantal pijn-punten naar voren gekomen. Zo blijkt dat niet elke school hierin even ver is ontwikkeld.
Sommige scholen moeten het stellen met verouderde apparatuur en verder is er ook nog heel veel werk aan de vaardigheden van leerkrachten en zou er hieraan ook meer aandacht moeten besteed worden in de lerarenopleiding zelf.

De ‘Digisprong’ heeft als doel:

  • het onderwijs aantrekkelijker te maken;
  • de leerstof te verrijken in de klas;
  • de leerprocessen te versterken;
  • in te zetten op differentiëren en remediëren.

Verder wenste de ‘Minister van Onderwijs’ te benadrukken dat dit ten behoeve moet zijn van elke leerling in de klas en dat dit niet gelijk staat of vergeleken kan worden met afstandsonderwijs en zal het de leerkracht niet vervangen maar eerder ondersteunen.

Er zou van hogerhand willen gewerkt worden volgens zogenaamde 4 lengtes waarbij toekomstgericht geïnvesteerd wordt in een veilig ICT-gebeuren:

  • infrastructuur;
  • ICT-beleid;
  • ICT-compentetie van leerkrachten;
  • kennis- en adviescentrum.

Onder die ICT-infrastructuur verstaan we: servers en netwerken, randapparatuur, digitale borden of televisieschermen, stopcontacten, virtual reality etc….

Scholen zullen, met de ICT-coördinator als regisseur, een ICT-beleid moeten uitstippelen zodat de noden van de school gekend zijn, de nodige investeringen op de juiste plaats terecht komen en dat men ook toekomstgericht gaat leren denken op vlak van ICT. Het aantal uren voor ICT-coördinator wordt verhoogd met 75%.

Er worden ook middelen voorzien om de ICT-competentie van de leerkrachten en lerarenopleiders te verhogen en er wordt een kennis- en adviescentrum opgericht.

Voor de professionalisering van de leerkachten wordt een bedrag van 11 miljoen euro uitgetrokken. Om dit alles te realiseren zullen alle leerkrachten over de nodige basiskennis moeten beschikken. Deze basiskennis zal opgedaan kunnen worden door een 40-uur cursus waarvoor de leerkracht een ‘voucher’ zal krijgen waardoor hij/zij in staat is om deze te verzilveren in een centrum voor volwassenenonderwijs.

Een andere mogelijkheid zullen de ‘gespecialiseerde boot-camps’ zijn die her en der georganiseerd zullen worden. De effecten zullen via de Talis-monitor van 2024 bekeken worden.

Als laatste wordt er gewerkt aan een ‘Kennis- en adviescentrum’. Zo zullen er 2 kamers voorzien worden:

  • ‘Technologische kamer’ voor scholen, leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies.
  • Een ‘inhoudelijke (leraren)kamer’ voor opvolging, aanbod en ondersteuning.

Voor de verdeling van toestellen wordt er gewerkt in 3 fases waarbij de school de eigenaar en de beheerder van het toestel blijft. We hopen dat de overheid het thuisgebruik ook stimuleert zodat de leerlingen de leerstof kan inoefenen of huistaken op een elektronische manier kan verwezenlijken.

Meer informatie omtrent de visienota kunt u vinden achter onderstaande links.

Informatie van de overheid

Visienota – Digisprong – publicatie van de Vlaamse overheid.

Met een goede aanloop spring je verder: bereid je voor op Digisprong

Digisprong

Ochtendvergadering

Standpunten van de ‘Vlor’

Verder heeft de Vlor nog enkele aandachtspunten geformuleerd die we hier even samenvatten:

Zo moet het vertrekpunt liggen op ‘middel’ en niet het ‘doel’ op zich en hierbij moet rekening gehouden worden met het pedagogisch project en huidige stand van zaken van de verschillende scholen. Zo start niet elke school vanaf nul.

Verder heeft de Vlor enkele bedenkingen geformuleerd rond de ‘blijvende investering’ aangezien ICT-materiaal een beperkte levensduur heeft.

Er wordt in de visienota veel aandacht besteed aan de opleiding van leerkrachten. Ze kunnen een opleiding volgen bij een centrum voor volwassenenonderwijs of deelnemen aan een boot-camp. Dit is eerder een commercieel gegeven en vraagt dan ook aan de Vlaamse regering om de pedagogische begeleidingsdienst een grotere rol te laten spelen in de begeleiding van scholen, directies en leerkrachten.

Verder wordt er gevraagd om de ‘digitale en sociale’ kloof nauwlettend in het oog te houden en rekening de houden met de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Er wordt in de visienota veel gezegd over de digitalisering bij leerlingen. Er wordt weliswaar gesproken over opleidingen voor leerkrachten. Maar, of leerkrachten in de toekomst een eigen toestel krijgen is niet geweten wordt beslist na gesprekken met de sociale partners. Ook hier vraagt de Vlor om werk te maken van deze noden en ook rekening te houden met de regelgeving rond ‘GDPR’.

Meer informatie omtrent de ‘Vlor’ kunt u achter de link onderaan dit artikel terugvinden.

Advies – Vlor – Digisprong

In de pers

https://www.hln.be/binnenland/scholen-krijgen-tot-510-euro-per-leerling-voor-digitale-sprong~ae3020c4/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/30/hustinkx-digisprong/

https://radio1.be/510-euro-leerling-om-digisprong-te-maken-dat-genoeg-eerder-bokkensprong-als-dit-eenmalig?fbclid=IwAR0N1V9u6WcNOhhXi_dFvKRx1wQy-YY8ZV8rRm406qH8CWHw9Qfwo3T-ypQ

https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/wat-met-de-vlaamse-digisprong-meer-dan-investeringen-in-hardware-nodig

Persoonlijke noot:

Hoewel ik een enorme voorstander ben van dit innovatieve project, stel ik me wel wat vragen.

Wie heeft de rangschikking gemaakt die bepaald welk toestel in welke graad gebruikt kan worden?

Welke mensen werden hier bij betrokken?

Zo ken ik een aantal scholen die ‘zeer goed’ aan de slag gaan met een Chrome-books of laptops. Maar ik ken evenveel scholen die ‘zeer goed’ aan de slag gaan met tablets, ook in het secundair onderwijs.

Gelukkige krijgt elke school vrijheid om zijn eigen pedagogisch project uit te bouwen of verder in stand te houden. Verder is het gewoon jammerlijk te noemen dat onze Minister van Onderwijs niet neutraal genoeg reageert en heel vaak de woorden laptop in de mond neemt en zelf een knullig filmpje lanceert met een merknaam van een laptop in beeld.

Persoonlijk heb ik ook de indruk dat men toestellen met een toetsenbord wil doordrukken en wil men het klassieke onderwijssysteem behouden. Even melden dat een iPad over een toetsenbord beschikt, weliswaar software-matig. Wat velen niet weten is dat je ook een bedraad toetsenbord kan aansluiten op een iPad. In het betere geval verbind je een toetsenbord via ‘Bluetooth’. Aan dit toetsenbord besteedde we dan ook een artikel waar we onze eigen mening en kennis neerschreven. Hoewel ik de voorbereiding van ‘Digisprong’ heel sterk mag noemen is het jammer om te zien dat de stap ‘leerkracht’ werd overgeslagen. Hoe kan je digitaal les geven wanneer je zelf niet over het juiste werkinstrument beschikt?

Bronnen:


Vlaams Parlement. (2021, 4 februari). Ochtenvergadering Vlaams parlement Onderwijs. youTube. https://www.youtube.com/watch?v=kExVG8_gigY&t=6983s

Vlor. (2021, januari). Voorwaarden voor succesvolle ICT-integratie in onderwijs. https://assets.vlor.be/www.vlor.be/advice_final_attachments/AR-AR-ADV-2021-015.pdf

Vlaamse gemeenschap. (2020, december). Visienota ”Digisprong” Van Achterstand naar Voorsprong (VR 2020 1112 DOC.1425/1QUATER). Vlaanderen. https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/40711